Skip to main content
  • Contact Us
พาย นำเสนออาหารไทยซีฟู้ดสมัยใหม่ในแลนมาร์คเก่าแก่ใจกลางสาทร
โทร: 662 344 4025
Contact Page Block
Paii โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ - เดอะเฮ้าส์ออนสาทร 106 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก, กรุงเทพ, 10500
Back to top